Vedtægter for American Street Machines

§1

Navn og formål:


Klubbens navn er: American Street Machines.

Klubben er en sammenslutning af personer med interesse for amerikansk producerede biler.

Hvis formål er at samle og bevare oplysninger samt udbrede kulturel viden, kendskab og erfaringer om de ovenfor nævnte biltyper.

Fremme bevarelsen og fritidsanvendelsen af motorkøretøjer fra USA, som er af kultur- og motorhistorisk interesse i Danmark

Samt tilbyde sociale aktiviteter for medlemmerne.

Klubben støtter op om forskellige velgørende arrangementer, aktiviteter og formål.


Foreningsarbejdet skal også give unge mennesker mulighed for kammeratligt samvær med jævnaldrende i deres fritid.

Alle der har en amerikansk produceret bil eller udviser aktiv interesse for bilerne/klubben

kan blive medlem.


Klubben er af upolitisk karakter og klubben er hjemmehørende i Odense kommune.


§ 2

Medlemskab:


Indmeldelse i klubben kan ske ved henvendelse til formanden, næstformanden eller kassereren.

Nye medlemmer har en prøvetid på en måned hvor de ikke betaler kontingent.

I denne periode bør der vises interesse for klubben og dens aktiviteter.

Efter endt prøve-periode optages kandidaten/ kandidaterne, opkrævningen sker via konto nr.

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen, der betales forud helårligt, kontingentet forefalder umiddelbart efter afholdt generalforsamling

Medlemmer som skylder ud over 2 måneders kontingent slettes af medlemslisten.

Hjemmeboende børn betaler den af generalforsamling fastsatte kontingent. OBSSSS

Der kan opnås rabat ved indmelding af flere personer fra samme husstand.

De på generalforsamlingen vedtagne kontingentsatser er oplyst på klubbens hjemmeside.

Medlemmer, som ved deres adfærd eller dispositioner kan skade klubben, kan suspenderes, eventuelt ekskluderes af den til enhver tid siddende bestyrelse. Eksklusion kan ankes til den næstfølgende generalforsamling, hvor afgørelsen kan omstødes.

 

§ 3

Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år. Dog senest inden udgangen af februar måned.


Alle medlemmer skal indkaldes skriftligt mindst en måned før generalforsamlingen afholdes.


Dagsorden bekendtgøres senest 8 dage før afholdelsen. Dette kan gøres ved opslag i klubbens opholdslokale/ hjemmeside./Facebook


Ændring af vedtægterne kan kun ske på generalforsamlingen


Ændringer af vedtægterne kræver mindst 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.


For at have stemme- og valgret på generalforsamlingen skal man have været medlem af klubben i mindst 3 måneder og må ikke skylde i kontingent.

Der er berettiget 1 stemme pr. medlem over 18 år til generalforsamlingen.

For at kunne blive valgt ind i bestyrelsen , skal man ha været medlem af klubben i mindst 2 år

Kontingentet fastsættes på den ordinære general-forsamling for 1 år ad gangen og betales forud helårligt.

De på generalforsamlingen vedtagne kontingentsatser vil være i oplyst klubbens opholdslokale.

På den årlige generalforsamling behandles følgende:

  • Valg af dirigent og stemmetællere.
  • Formandens beretning.
  • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  • Aktivitetsudvalgets beretning.
  • Behandling af indkomne forslag.
  • Fastsættelse af kontingent.
  • Valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer og aktivitetsudvalg.
  • Eventuelt.

§ 4

Ekstraordinær generelforsamling


Ekstraordinær generelforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.


§ 5

Bestyrelsen:

Formanden har den daglige ledelse i klubben.

Klubben tegnes i fællesskab af mindst to af de følgende bestyrelsesmedlemmer:

Formanden, kassereren eller næstformanden

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og består af 3-7 medlemmer: Formand, Kasserer, plus mindst 1 af følgende poster: Næstformand, Sekretær og/eller menig bestyrelses-medlem.

bestyrelsen vælges for en periode af 2 år, således at formanden og 3 medlemmer, afgår i lige kalenderår og kassereren og 2 medlemmer, afgår i ulige kalenderår.

Desuden vælges 1 suppleant og 2 revisorer, som er på valg hvert år.

Således kan der maximalt være 4 bestyrelsesmedlemmer på valg ad gangen.

(ved en bestyrelse på 7 medlemmer.)

Bestyrelsen træffer de nødvendige beslutninger, i henhold til vedtægterne for klubbens daglige drift.
De fremmødte medlemmer på medlemsmøderne kan komme med forslag til bestyrelsen ,
som bestyrelsen så skal tage op til behandling.

Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter sin forretningsorden.
Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, hvoriblandt
formanden eller næstformanden er til stede, I tilfælde af stemmelighed er
formandens (næstformandens) stemme afgørende.
Foreningen og Bestyrelsen hæfter kun for sine forpligtelser med klubbens formue.


§ 6

Regnskab:

Revisorerne har til enhver tid adgang til klubbens regnskaber og skal inden general-forsamlingen gennemgå og påtegne de af kassereren udarbejdede regnskaber.

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

§ 7

Vandrepokal:

Hvert år til klubbens åbent hus arrangement, første lørdag i maj uddeles en pokal til

”Årets bil” iblandt medlemmernes amerikanske biler.

Denne er uddelt første gang d.1. maj 1986.

I tilfælde af stemmelighed skal der foretages separat afstemning mellem disse biler.

Er pokalen 3 år i træk uddelt til samme bil, uden at der er lavet væsentlige ændringer på bilen, afgør pokal-udvalget ved afstemning om bilen kan vinde pokalen på ny.


§ 8

Nøgler:

Hvert medlem på garagelisten kan få udleveret garagenøgle i forbindelse med ledig aftalte garageplads.
Depositum pr. system-nøgle 300 kr..

Ved ophør af garageleje skal nøglen afleveres til bestyrelsen, og nøgledepositum returneres. Ved evt. tab af nøgle eller der ikke kan gøres rede for denne, kan det medføre at klubben rejser erstatningskrav for de omkostninger, det medfører at skulle udskifte låse-system.

Nøgle til klubben er en code til døren og hængelås , disse ændres når et klubmedlem ophøre med at være medlem


§ 9

Værksted:

Klubben stiller garage/værkstedsfaciliteter til rådighed for sine aktive medlemmer.
Faciliteterne er forbeholdt medlemmernes amerikanerbiler.

Regler for leje af garage i American Street Machines pr. 31.marts 2016.

1.Man kan leje værksted for max 1 år ad gangen.

Efter det år, har man mulighed for at beholde sin plads , hvis man har skrevet sig på ventelisten og der ikke er en på listen før dig .

2. Der kan ikke aftales medlemmer imellem, hvem der skal dele pladserne.

Hvis man ønsker at dele , er det næste medlem på ventelisten som skal have tilbuddet.

3. Når man er færdig med sit projekt,vil der være mulighed for at dele sin plads igen, jf. punkt 2.

Man hæfter selv for lejen resten af året .

Lejen for den delte plads aftaler man selv med det andet medlem, dog max 50% af lejen.

Dette har klubben ikke noget at gøre med.

4. Pris for pladsen er 450,00 kr. pr. kvartal.

5. Perioden løber fra 1. oktober 2016.

6. Der er 4 pladser i garagen.

7. Kontakt bestyrelsen for at blive skrevet på ventelisten.

8. Listen opgøres 1.md. før ny periode. senest 31 august.

Liftrummet kan reseveres for en periode på max 14 dage i vinterperioden fra 1. oktober til 1. april.

Bestyrelsen kontaktes hvis man ønsker at blive skrevet på ventelisterne. Man kan ønske en periode i liftrummet og bestyrelsen prøver at efterkomme dette ønske hvis det er muligt.

Garagepladserne er ikke beregnet til ”PARKING ONLY”

I garagen er der ophængt et sæt værkstedsregler som naturligvis skal overholdes.


§ 10

Klublokaler:

Klublokaler kan ved aftale med bestyrelsen udlånes til medlemmer.

Faciliteterne skal afleveres i samme stand som ved modtagelse.

Lokalerne skal låses af og alt lys skal være slukket når klubben forlades.


§ 11

Klubbens p-plads:

Aflåses og alt lys skal være slukket når sidste mand forlader klubben.

Havarerede og uindregistrerede køretøjer må ikke henstilles på pladsen.

Øvrige køretøjer må maksimum henstilles i en uge.

Der skal tages hensyn til naboerne mht. støj- og lugtgener.

 

§ 12

Klubbens ude areal:

Vedligeholdes mindst 2 gange årligt ved rengørings/arbejdsdag.

Det forholder sig primært til April & Oktober måned.

§ 13

Fællesrum/lift:

Dette kan benyttes af alle medlemmer, biler må kun efterlades på liften i nødstilfælde. Dog er der mulighed for at reservere liftrummet i en 14 dags periode i vinter halvåret (1. okt. – 1. april)
Mindst et bestyrelsesmedlem skal orienteres om dette .
Garage/liftrum skal efterlades i opryddet tilstand.


§ 14

Inventar:

Udlån skal ske efter nærmere aftale med bestyrelsen og skal returneres inden næstkommende klubaften, medmindre andet er aftalt.

Ødelægges inventar ved udlån, skal dette erstattes.


§ 15

Klubbens opløsning:

Klubbens opløsning kan vedtages på den ordinære generalforsamling med ¾ flertal. Sammenslutning med andre klubber anses ikke for opløsning.

Ved opløsning skal klubbens overskud og ejendele anvendes til velgørenhed.

Bestyrelsen er medbestemmende til hvad evt. overskud kan gives til.

Således vedtaget d.

 

----------------------------------------------

(dirigent)

 
Partner links Se flere