Vedtægter for American Street Machines                                                                                 


§1. Navn og Formål:


Klubbens navn: 

American Street Machines.


Klubbens navn er: American Street MachinesKlubben er en sammenslutning af personer med interesse for amerikansk producerede biler.

Klubben er en sammenslutning af personer med interesse for amerikansk producerede biler.

Hvis formål er at samle og bevare oplysninger, samt udbrede kulturel viden, kendskab og erfaringer, om de ovenfor nævnte biltyper.

Fremme bevarelsen og fritidsanvendelsen af motorkøretøjer fra USA, som er af kultur- og motorhistorisk interesse i Danmark

samt tilbyde sociale aktiviteter for medlemmerne.


Klubben støtter op om forskellige velgørende arrangementer, aktiviteter og almenvelgørende formål.

 

Foreningsarbejdet skal også give unge mennesker mulighed for kammeratligt samvær med jævnaldrende i deres fritid.

Alle der har en amerikansk produceret bil eller interesse for bilerne/klubbekan blive medlem.

 

Klubben er af upolitisk karakter og klubben er hjemmehørende i Odense kommune.

 §2. Medlemskab:


§2. Medlemsskab:
Indmeldelse i klubben kan ske ved henvendelse til formanden, næstformanden eller kassereren.Indmeldelse i klubben kan ske ved henvendelse til formanden, næstformanden eller kassereren. Der skal udfyldes en indmeldes blanket, som skal underskrives, klubbens vedtægter skal være gennemlæst, ved underskrift.
 
 Nye medlemmer har en prøvetid på en måned, hvor de ikke betaler kontingent. Efter endt prøve-periode optages kandidaten/ kandidaterne, opkrævninger kan kun betales via bank overførelse til klubbens konto nr. eller kontant til kassereren.

Indmeldelse i klubben kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

Klubbens vedtægter skal være gennemlæst ved indmeldelse. Vedtægterne ligger i klubben.

Nye medlemmer skal registreres i klubmodul, hvor kontingent bliver trukket automatisk via medlemmets kort.

Foreningens årlige kontingent fastlægges for næstkommende år, på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen, der betales forud helårligt. 

Kontingentet opkræves primo året via klubmodulet.

Det er medlemmers pligt, til enhver tid at holde adresse forhold opdateret i klubmodul - dvs. mail - telefonnr. - adresse mm. 

Undladelse af dette kan betyde, at et medlem bliver udmeldt af klubben

Opsigelse af medlemskab skal ske skriftligt til kassereren inden 1.december, ellers betragtes vedkommende som værende betalende medlem for kommende år.

Hjemmeboende børn under 25 år betaler den af generalforsamling fastsatte kontingent. 
 

De på generalforsamlingen vedtagne kontingent satser er oplyst på klubbens hjemmeside.


Medlemmer, som ved deres adfærd eller dispositioner kan skade klubben, kan suspenderes, eventuelt ekskluderes af den til enhver tid siddende bestyrelse. Eksklusion kan ankes til den næstfølgende generalforsamling, hvor afgørelsen kan omstødes. 


Kontingent refunderes ikke ved udmeldelse i løbet af året. 
 

§3. Generalforsamling: Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år ifebruar måned.                                                                                                                    

 

Alle medlemmer skal indkaldes skriftligt, mindst en måned før generalforsamlingen afholdes.

E-mail betragtes som lovligt fremsendt post, til de betalende medlemmer. 

Indkommende forslag skal være indsendt til formanden senest 14 dage før fastsat dato for generalforsamling, dato ses på skriftlige indkaldelse.

 

Dagsorden bekendtgøres senest 8 dage før afholdelsen. Dette kan gøres ved opslag i klubbens opholdslokale/ hjemmeside. /Facebook

 

Ændring af vedtægterne kan kun ske på generalforsamlingen

 

Ved forslag om ændring af vedtægter og ualmindeligt forliggende sager bl.a. kontingent forhøjelser på mere end 20 %. 

Kan dette vedtages, ved 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Blanke stemmer tæller ikke med ved afgørelse af, om der opnås 2/3 flertal. 

 

For at have stemme- og valgret på generalforsamlingen skal man have være betalende medlem af klubben.

Der er berettiget 1 stemme pr. medlem over 18 år til generalforsamlingen. 

 

Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende på generalforsamling ved stemmeafgivning og stemmeoptælling.

 

For at kunne blive valgt ind i bestyrelsen, skal man have været medlem af klubben i mindst 2 år

For at kunne blive formand, skal man have været medlem i mindst 5 år 

 

De på generalforsamlingen vedtagne kontingentsatser vil være tilgængelig på klubbens hjemmesiden.På den årlige generalforsamling behandles følgende:

 

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Aktivitetsudvalgets beretning.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Fastsættelse af kontingent. 
  7. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer og aktivitetsudvalg.
  8. Eventuelt.

 

 

              

§4. Ekstraordinær generalforsamling: 


Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet. 

Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.


§5. Bestyrelsen: Formanden har den daglige ledelse i klubben.

 

Klubben tegnes i fællesskab af mindst to af de følgende bestyrelsesmedlemmer: 

Formanden, kassereren eller næstformanden.

 

De tegningsberettigede er bemyndiget til at udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab, at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter.

 

Med disse bemærkninger:  

 

*Netbank skal altid være med to brugere der i foreningen skal godkende alle betalinger og overførelser 

*Der kan udstedes kort til en eller flere personer.

 

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og består af 3-9 medlemmer: Formand, Kasserer, plus mindst 1 af følgende poster: Næstformand, Sekretær og/eller menigt bestyrelsesmedlem. Samt overordnede træfansvarlige. indgår i bestyrelsen, Max to personer.


Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år, således at formanden og 3 medlemmer, afgår i lige kalenderår og kassereren og 2 medlemmer, afgår i ulige kalenderår. 

Desuden vælges 1 suppleant og 2 bilagskontrollanter, som er på valg hvert år.

Således kan der maximalt være 4 bestyrelsesmedlemmer på valg ad gangen. 

(ved en bestyrelse på 7 medlemmer.)

Der kan max være 3 suppleanter


Bestyrelsen træffer de nødvendige beslutninger, i henhold til vedtægterne for klubbens daglige drift. 

De fremmødte medlemmer på medlemsmøderne kan komme med forslag til bestyrelsen, som bestyrelsen så skal tage op til behandling.

 

Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter sin forretningsorden. 
Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær. 


Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede. 

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Såfremt formanden ikke er tilstede er det næstformandens stemme, som er afgørende.


Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningens til enhver tid hørende formue.

 
Alle bestyrelsesmedlemmer har en stemme inkl. Suppleanter.


 


§6. Regnskab: 


Bilagskontrollanterne har til enhver tid adgang til klubbens regnskaber og skal inden general-forsamlingen gennemgå og påtegne de af kassereren udarbejdede regnskaber.

Bilagskontrollanterne har til enhver tid adgang til klubbens regnskaber og skal inden generalforsamlingen gennemgå og påtegne de af kassereren udarbejdede regnskaber.


Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

 
§7. Vandrepokal:Hvert år til klubbens åbent hus-arrangement, første lørdag i maj uddeles en pokal til

”Årets bil” iblandt medlemmernes amerikanske biler. 

Denne er uddelt første gang d.1. maj 1986.

 

I tilfælde af stemmelighed skal der foretages separat afstemning mellem disse biler.

 

Er pokalen 3 år i træk uddelt til samme bil, uden at der er lavet væsentlige ændringer på bilen, afgør pokal-udvalget ved afstemning om bilen kan vinde pokalen på ny.§8. Klubbens P-plads
Aflåses og alt lys skal være slukket når sidste mand forlader klubben. Aflåses og alt lys skal være slukket når sidste mand forlader klubben.Aflåses og alt lys skal være slukket når sidste mand forlader klubbeAflåses og alt lys skal være slukket, når sidste mand forlader klubben.

Aflåses og alt lys skal være slukket, 

når sidste mand forlader klubben.

Havarerede og ikke indregistrerede køretøjer, må ikke henstilles på pladsen.

Øvrige køretøjer må maksimum henstilles i en uge.


Der skal tages hensyn til naboerne mht. støj- og lugtgener.

 §9. Klubbens udeareal: 


Vedligeholdes mindst 2 gange årligt ved rengørings/arbejdsdag.Vedligeholdes mindst 2 gange årligt ved rengørings-/arbejdsdag.

Vedligeholdes mindst 2 gange årligt ved rengøring-/arbejdsdag.                                                                       

Det forholder sig primært til April & Oktober måned.§10. Værksted / garag4: 
Værkstedet kan benyttes af alle medlemmers Amerikanerbiler.

Ved benyttelse af liften, skal man være 2 personer til stede. 


Se værkstedreglement på hjemmesiden

 

Der vil været et årligt tilsyn/service på liften.

 §11. Inventar: Udlån skal ske efter nærmere aftale med bestyrelsen og skal returneres inden næstkommende klubaften, medmindre andet er aftalt.

Ødelægges inventar ved udlån, skal dette erstattes.

 


§12. : Videoovervågning af klubbens lokaler og udearealer.


Klublokale, depotrum, garage/lift rum og udearealer er videoovervåget. Der er skiltet efter gældende regler med videoovervågning. 

 

Politiet er desuden bekendt med videoovervågningen, som følge af, at vi er en forening og dermed er det et krav, at politiet er bekendt med dette.

 


§13. : Klubbens opløsning


Klubbens opløsning kan vedtages på den ordinære generalforsamling med ¾ flertal. Sammenslutning med andre klubber anses ikke for opløsning.

 

I tilfælde af opløsning, gives foreningens formue til almennyttig formål.


Medlemmer beslutter hvem evt. overskud skal gives til.

                                                                                                                                                                                             
Klubbens opløsning kan vedtages på den ordinære generalforsamling med ¾ flertal. Sammenslutning med andre klubber anses ikke for opløsninVed opløsning skal klubbens overskud og ejendele anvendes til velgørenheBestyrelsen er medbestemmende til hvad evt. overskud kan gives til.Således vedtaget d. 10-02-2024

--------------------------------------------

(dirigent)


 

I

Hold i dag

Instagram